Systeembenadering in de zorg – oktober 2014

alksfdj lkajf a;lkdjf ad;fi a;lkfja fiadkfa df

Het werkveld van de BMT’er…

Het werkveld van de Biomedisch Technoloog (BMT) is divers. Heel divers zelfs, maar in essentie komt het neer op de implementatie, ontwikkeling en/of het beheer van een kwalitatieve, veilige en optimale inzet van medische technologie in de patientenzorg.

Veel zorginstellingen hebben dan ook een eigen invulling gegeven aan de functie van de Biomedisch Technoloog en de daarbijbehorende taken. Zo zijn er Biomedisch Technologen die ziekenhuisbreed zijn gepositioneerd als coördinator medische technologie en werken aan de optimalisatie van het medisch technologie proces binnen het ziekenhuis. Anderen zijn werkzaam op bijvoorbeeld een operatie of radiologie afdeling waar zij bezig zijn met het optimaliseren van producten om beter aan te sluiten bij de wensen van de medisch specialisten. Zo zijn alle BMT’ers betrokken bij de levenscyclus van medische technologie welke loopt van aanschaf, ingebruikname tot gebruik, onderhoud en beheer naar uiteindelijk afvoer uit het ziekenhuis.

Veel Biomedisch Technologen zijn nauw betrokken bij de afdelingen Klinische Fysica en Medisch Instrumentele Techniek. De een heeft iets meer een bedrijfskundige insteek dan de ander, welke misschien iets meer technisch georiënteerd aan het werk is. Samen proberen zij met hun multidisciplinaire procesaanpak de medisch technische problemen in het ziekenhuis integraal te benaderen. De Biomedische Technoloog benadert het volledige systeem en dat houdt dus nooit op bij de deur van één enkele afdeling.

Vooropleiding

De vooropleiding voor een biomedisch technoloog in de zorg is een universitaire master Biomedical Engineering (academisch). Verschillende universiteiten bieden een opleiding tot Biomedisch Technoloog aan waarbij zowel de bachelor/master combinaties worden aangeboden als in enkele gevallen alleen een master Biomedical Engineering. De diverse opleidingen richting zich op verschillende disciplines binnen het vakgebied biomedische technologie en hebben dan ook een eigen insteek in het aangeboden onderwijs en onderzoek. Dit om aan te sluiten bij de verschillende posities, zoals bijvoorbeeld de zorgsector, onderzoek of productontwikkeling, waar een Biomedisch Technoloog terecht kan komen. Kijk op de verschillende websites om uit te vinden hoe de opleidingen zijn ingericht in bijvoorbeeld Eindhoven, Enschede, Groningen, Delft of Gent (BE).

Universiteit Twente
Technische Universiteit Eindhoven
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Delft
Universiteit Gent

Deze vooropleiding wordt aangevuld met een post-master opleiding. Academisch opgeleide ingenieurs met een andere vooropleiding kunnen, na aangetoonde geschiktheid, deze post-master opleiding ook volgen. De beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) bewaakt de kwaliteit van de opleiding en draagt zorg voor accreditatie en registratie van biomedisch technologen in de zorg.

De BMT’er is…

De biomedisch technoloog in de zorg is een organisatiebrede technisch specialist (WO) die op basis van een grondig overzicht over en inzicht in technologisch gerelateerde processen in de zorg, verantwoordelijk is voor het ontwerpen en de continue optimalisatie hiervan in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De professional legt hierover verantwoording af aan de directie en geeft vanuit zijn verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd advies over het organisatiebeleid.

De biomedisch technoloog in de zorg kenmerkt zich door zijn focus op de procesbenadering. Deze procesbenadering gebruikt hij/zij om de ziekenhuisbrede inzet van (medische) technologie te optimaliseren en de veilige toepassing hiervan te borgen. Afhankelijk van de organisatie richt de biomedisch technoloog zich als klinisch ondersteunende specialist op (onderdelen van) het interactiegebied tussen de medische technologie-, zorg- en bedrijfskundige processen.

De biomedisch technoloog in de zorg kan zich specialiseren in:

  • Medische technologie
  • Infrastructuur
  • Informatie technologie
  • Logistiek

AVBZ is onderdeel van de FBZ

AVBZ is onderdeel van de FBZ. Hieronder het beleid van de FBZ en daarmee dus ook van de AVBZ.

Arbeidsvoorwaardenbeleid FBZ 2013

Bij de FBZ zijn 20 (beroeps)organisaties in de gezondheidszorg, het (wetenschappelijk) onderwijs en de onderzoekssector aangesloten. De FBZ behartigt in opdracht van deze (beroeps)organisaties de werknemersbelangen van hun leden. De gemeenschappelijke noemer van de leden is dat zij allen hoog opgeleide (zorg-) professionals zijn.

Download het gehele artikel: FBZ-Arbeidsvoorwaarden2013-HR

FAQ tbv AVBZ

FAQ tbv AVBZ:

FAQ_overgang_umc’s_ABP_naar_PFZW_2013-07-08

 

Overgang UMC’s van ABP naar PFZW

Het gezamenlijke persbericht aan over de overgang van de umc’s van ABP naar PFZW. Het embargo is hiermee opgeheven.   20130709_DEF_Persbericht_Onderhandelaarsakkoord_LOAZ_ABP_en_PFZW_over_de_UMC’s

Aanmelden

Ben je werkzaam als Biomedisch Technoloog in de gezondheidszorg dan kan je je aanmelden als lid van BMTZ. Ook als je actief bent op het snijvlak van techniek, zorg en bedrijfskunde is het mogelijk om je aan te melden.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging BMTZ bestaat uit vijf Biomedisch Technologen. Naast deze bestuursleden zijn er veel leden actief bij de ontwikkeling van onze vereniging betrokken door participatie in commissies en werkgroepen. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen:

Voorzitter, Vera Overdevest (voorzitter@bmtz.nl)

Secretaris, Josien Beijer (secretariaat@bmtz.nl)

Penningmeester, Arjan Wachtmeester (penningmeester@bmtz.nl)

Algemeen Bestuurslid, Wilco Kleine (w.kleine@bmtz.nl)

Algemeen Bestuurslid, Koen Snijders (k.snijders@bmtz.nl)

Algemeen Bestuurslid, Roland Loeffen (r.loeffen@bmtz.nl)

Algemeen Bestuurslid, Barbara Vermeulen (b.vermeulen@bmtz.nl)

Doel

De vereniging heeft de volgende (statutaire) doelstellingen:

  • de belangen te behartigen van biomedisch technologen in de zorg;
  • een platform te bieden voor het delen en vergaren van kennis omtrent biomedische technologie;
  • de toepassing van biomedische technologie in de zorg te optimaliseren.