Nieuwsbrief december 2014

PDF formaat:  Nieuwsbrief_BMTZ_dec_2014

Vacatures

Op de website (www.bmtz.nl) vermelden we regelmatig nieuwe vacatures. De functie voor Biomedisch Technoloog wordt steeds vaker gevraagd en dus komen er steeds meer vacatures. Mocht je mensen in je kennissenkring hebben die mogelijk interesse hebben voor een baan in het ziekenhuis als biomedisch technoloog (of natuurlijk als je zelf interesse hebt) aarzel dan niet om ze van deze vacatures op de hoogte te brengen.

Bijeenkomst 8 oktober

Op 8 oktober vond er een BMTZ nascholing plaats met als onderwerp ‘systeembenadering in de zorg’. Locatie was dit een keer een bruin café in het ziekenhuis (!), een plek waar het BovenIJ ziekenhuis trots op kan zijn. Na de opening van de avond door gastheer Arjan Wachtmeester, deelde Rolf Jan den Adel, kwaliteitsingenieur in het ziekenhuis, zijn ervaringen op het gebied van systeembenadering in het ziekenhuis. Vervolgens vertelde Ward Cottaar, hoogleraar aan de TUE en directeur van SMPE/e hoe hij zijn ervaring bij Philips kan gebruiken om oplossingen te ontwerpen voor de zorg. De geslaagde avond werd afgesloten met een levendige discussie.

Prestatie indicatoren NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een werkgroep Medische Technologie. BMTZ is bij deze werkgroep aangehaakt samen met enkele andere beroeps- (NVKF/VZI) en belangenverenigingen (NVZ/NFU). Eén van de actuele agendapunten is het opstellen van prestatie indicatoren over de veilige toepassing van medische technologie. Met als doelstelling dat deze door de NVZ/NFU op de lijst van verplichte prestatie indicatoren komen. BMTZ is een groot voorstander van het opstellen van prestatie indicatoren voor de kwaliteitsborging rond (het gebruik van) medische hulpmiddelen in de ziekenhuizen. Prestatie indicatoren vormen immers een krachtig middel om de prestaties van ziekenhuizen transparant te maken en kunnen hiermee extra aandacht in de ziekenhuizen afdwingen voor specifieke punten binnen ons thema. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen, wil je graag meedenken neem dan contact op met Dirk (extern@bmtz.nl ).

Met BMTZ naar een internationaal congres?

21 t/m 24 april 2015 vindt in Londen het ‘ 20th Annual International Forum on Quality & Safety in Healthcare’ plaats. Dit is een van de meest toonaangevende congressen op gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Bij enkele BMTZ-leden is het idee ontstaan om een gezamenlijke trip te organiseren naar dit congres georganiseerd door het institute for healthcare improvement (IHI). Belangstelling om ook mee te gaan? Laat het weten! Voor meer informatie: http://internationalforum.bmj.com/

BMTZ vertegenwoordigen in een werkgroep?

Bij het BMTZ bestuur komen regelmatig vragen binnen vanuit beroepsverenigingen, instanties of koepelorganisaties, voor het leveren van een vertegenwoordiger in een werkgroep. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan de werkgroep ‘ stille alarmering’ waarin veldpartijen, samen met industrie en toezichthouder zoeken naar oplossingen. Momenteel ligt er een vraag voor een vertegenwoordiger in een nieuwe werkgroep die zich gaat buigen over de klinische risico’s bij gebruik van track en trace (RFID). Iemand interesse in dit onderwerp of een andere keer als er een mogelijkheid voorbij komt? (bestuur@bmtz.nl)

Promotie; Complexiteit de baas

Op 17 november 2014 jongstleden zijn Rolf Jan den Adel (opleidingsconsilium BMTZ) en Michaël Lansbergen (opleider BMTZ) gepromoveerd met hun proefschrift ‘Complexiteit de Baas?! Zorgtechnologie is Mensenwerk’. Het proefschrift hoort bij een duopromotie en het gaat om een proefontwerp: er is daadwerkelijk een oplossing ontworpen en ingevoerd in de praktijk. Beide zijn uitzonderlijk en maken dit proefschrift extra bijzonder. Michaël en Rolf Jan beschrijven een oplossing voor het borgen van kwaliteit van zorgtechnologie in de Nederlandse ziekenhuizen. Uniek is dat de methode inhoudelijke, procesmatige en gedragsmatige aspecten combineert. De aard van hun werkzaamheden en onderzoek sluit naadloos aan bij het beroepsprofiel van de biomedisch technoloog, beide maken zich dan ook hard voor onze beroepsgroep. Namens BMTZ hebben enkele leden beiden een leuk presentje aangeboden dat symbool stond voor hun werk. Meer weten? Lees de samenvatting.

Visie bijeenkomst BMTZ

Het bestuur heeft samen met twee leden gesproken over de visie voor BMTZ voor de komende jaren. We hebben de dag afgesloten met het benoemen van speerpunten, welke we momenteel aan het uitwerken zijn in een kort visiedocument. De conclusies zullen gepresenteerd worden in het volgende jaarplan, maar ook komen deze naar voren in de heroverweging van de bestuursstructuur. De zittingstermijnen van de huidige bestuursleden en de ontwikkeling die de vereniging in de afgelopen jaren geeft aanleiding voor de heroverweging van de organisatiestructuur en het besturingsmodel. Het voorstel is dan ook om een breder bestuur in te richten, waar de speerpunten duidelijker belegd zijn. Interesse in het bestuur? Vier van de vijf huidige bestuursleden stellen zich herkiesbaar, maar dat geeft voldoende ruimte voor vernieuwing binnen het bestuur!

AVBZ

Nachtelijk avontuur Cao Ziekenhuizen leidt tot uiteindelijk tot onbevredigend resultaat. De werknemersvertegenwoordigers zijn zwaar teleurgesteld: na een nacht doorhalen om verbetering te bereiken voor 190.000 werknemers in de ziekenhuizen hebben de werkgevers het overleg opgeschort. Lees het volledige bericht op http://www.bmtz.nl/806/

Secretariaat BMTZ

Ter controle van de administratie zou ik graag van iedereen even de actuele contactgegevens ontvangen. Een mailtje met je emailadres (prive en werk en welke voor communicatie met BMTZ gebruikt moet worden), telefoonnummer (werk en prive) en postadres (werk en prive). Een update over je huidige werkgever is ook handig om te vermelden. Alvast dank!


 

Biomedical Engineering Congres, januari 2015

Eind januari is er een nationaal Biomedical Engineering congres georganiseerd. Ditmaal niet specifiek op de zorg of ziekenhuizen gericht maar voor alle onderzoeksrichtingen en toepassingen van BME.
Voor meer informatie kijk op: http://www.bme2015.nl/
De locatie is: Egmond aan Zee
Datum: 22 & 23 januari 2015
Mocht je gaan, neem dan ook even contact op met een van de bestuursleden. Er wordt namelijk een bijeenkomst georganiseerd speciaal voor alle BME beroepsverenigingen. Als je interesse hebt om samen met een van de bestuursleden daar aan te sluiten ben je van harte welkom.
Iedereen een goed uiteinde gewenst en een mooi 2015.
Met vriendelijke groet,
het BMTZ bestuur
Samenvatting van de organisatie:
In 2015 we celebrate our first lustrum, it is our fifth meeting! The great enthusiasm of fellow researchers shown in Biomedical Engineering to exchange ideas and pass frontiers in this multidisciplinary field is still going strong! The 5th meeting also aims to build bridges between research fields, and open new areas of research. We invite researchers to share their ongoing research with all of their colleagues in the Netherlands (and abroad).
The conference is particularly aimed at BioMedical researchers working in the Netherlands, although researchers from abroad are welcome as well.

Orde van Medisch Specialisten publiceert leidraad nieuwe interventies

Op 20 november 2014 heeft de landelijke Orde van Medisch Specialisten haar leidraad gepubliceerd voor introductie van nieuwe interventies in de zorg. Dit document, dat is opgesteld vanuit een breed spectrum aan medische disciplines, dient als slotstuk van een drieluik over medische technologie.

Het doel dat de Orde met deze leidraad heeft, is om te zorgen dat het voor medisch specialisten een automatisme wordt om bij elke vernieuwing:

  • gestructureerd de mogelijke risico’s in kaart te brengen,
  • de introductie van de nieuwe interventie in de klinische praktijk veilig te organiseren,
  • de (effecten van de) vernieuwing te monitoren en te evalueren.

BMTZ is erg enthousiast dat de Orde van Medisch Specialisten met deze leidraad het belang van een gestructureerde aanpak van risicomanagement bij de introductie van nieuwe interventies sterk onderstreept.

Biomedisch Technologen zullen Medisch Specialisten ondersteunen om binnen hun ziekenhuizen invulling te geven aan deze leidraad. Biomedisch Technologen kunnen het proces inrichten, adviseren over nieuwe interventies en kunnen verantwoordelijkheden nemen, zeker wanneer het gaat om technologische vernieuwingen.
Samen met de medisch specialisten werkt BMTZ graag aan een veilige en effectieve (toepassing) van medische technologie in Nederland!

Zie voor communicatie vanuit de voorzitter van de werkgroep:
Open link

Zie voor communicatie vanuit de orde:
Open website van de orde

Werkgroep stille alarmering presenteert 11 december op Topics in Intensive Care congres

De koepel werkroep “Stille alarmering” is tijdens de Topics in IC 2014 met een poster sessie over dit “geluid makende onderwerp” aanwezig. We nodigen u allen graag uit om samen met werkgroepleden de  verbinding ten behoeve van het vinden van oplossingsrichtingen te zoeken. Voor meer informatie:

 

“http://www.topicsinic.nl/”

Aanmelden

Systeembenadering in de zorg – oktober 2014

alksfdj lkajf a;lkdjf ad;fi a;lkfja fiadkfa df

Het werkveld van de BMT’er…

Het werkveld van de Biomedisch Technoloog (BMT) is divers. Heel divers zelfs, maar in essentie komt het neer op de implementatie, ontwikkeling en/of het beheer van een kwalitatieve, veilige en optimale inzet van medische technologie in de patientenzorg.

Veel zorginstellingen hebben dan ook een eigen invulling gegeven aan de functie van de Biomedisch Technoloog en de daarbijbehorende taken. Zo zijn er Biomedisch Technologen die ziekenhuisbreed zijn gepositioneerd als coördinator medische technologie en werken aan de optimalisatie van het medisch technologie proces binnen het ziekenhuis. Anderen zijn werkzaam op bijvoorbeeld een operatie of radiologie afdeling waar zij bezig zijn met het optimaliseren van producten om beter aan te sluiten bij de wensen van de medisch specialisten. Zo zijn alle BMT’ers betrokken bij de levenscyclus van medische technologie welke loopt van aanschaf, ingebruikname tot gebruik, onderhoud en beheer naar uiteindelijk afvoer uit het ziekenhuis.

Veel Biomedisch Technologen zijn nauw betrokken bij de afdelingen Klinische Fysica en Medisch Instrumentele Techniek. De een heeft iets meer een bedrijfskundige insteek dan de ander, welke misschien iets meer technisch georiënteerd aan het werk is. Samen proberen zij met hun multidisciplinaire procesaanpak de medisch technische problemen in het ziekenhuis integraal te benaderen. De Biomedische Technoloog benadert het volledige systeem en dat houdt dus nooit op bij de deur van één enkele afdeling.

Vooropleiding

De vooropleiding voor een biomedisch technoloog in de zorg is een universitaire master Biomedical Engineering (academisch). Verschillende universiteiten bieden een opleiding tot Biomedisch Technoloog aan waarbij zowel de bachelor/master combinaties worden aangeboden als in enkele gevallen alleen een master Biomedical Engineering. De diverse opleidingen richting zich op verschillende disciplines binnen het vakgebied biomedische technologie en hebben dan ook een eigen insteek in het aangeboden onderwijs en onderzoek. Dit om aan te sluiten bij de verschillende posities, zoals bijvoorbeeld de zorgsector, onderzoek of productontwikkeling, waar een Biomedisch Technoloog terecht kan komen. Kijk op de verschillende websites om uit te vinden hoe de opleidingen zijn ingericht in bijvoorbeeld Eindhoven, Enschede, Groningen, Delft of Gent (BE).

Universiteit Twente
Technische Universiteit Eindhoven
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Delft
Universiteit Gent

Deze vooropleiding wordt aangevuld met een post-master opleiding. Academisch opgeleide ingenieurs met een andere vooropleiding kunnen, na aangetoonde geschiktheid, deze post-master opleiding ook volgen. De beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) bewaakt de kwaliteit van de opleiding en draagt zorg voor accreditatie en registratie van biomedisch technologen in de zorg.

De BMT’er is…

De biomedisch technoloog in de zorg is een organisatiebrede technisch specialist (WO) die op basis van een grondig overzicht over en inzicht in technologisch gerelateerde processen in de zorg, verantwoordelijk is voor het ontwerpen en de continue optimalisatie hiervan in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De professional legt hierover verantwoording af aan de directie en geeft vanuit zijn verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd advies over het organisatiebeleid.

De biomedisch technoloog in de zorg kenmerkt zich door zijn focus op de procesbenadering. Deze procesbenadering gebruikt hij/zij om de ziekenhuisbrede inzet van (medische) technologie te optimaliseren en de veilige toepassing hiervan te borgen. Afhankelijk van de organisatie richt de biomedisch technoloog zich als klinisch ondersteunende specialist op (onderdelen van) het interactiegebied tussen de medische technologie-, zorg- en bedrijfskundige processen.

De biomedisch technoloog in de zorg kan zich specialiseren in:

  • Medische technologie
  • Infrastructuur
  • Informatie technologie
  • Logistiek

AVBZ is onderdeel van de FBZ

AVBZ is onderdeel van de FBZ. Hieronder het beleid van de FBZ en daarmee dus ook van de AVBZ.

Arbeidsvoorwaardenbeleid FBZ 2013

Bij de FBZ zijn 20 (beroeps)organisaties in de gezondheidszorg, het (wetenschappelijk) onderwijs en de onderzoekssector aangesloten. De FBZ behartigt in opdracht van deze (beroeps)organisaties de werknemersbelangen van hun leden. De gemeenschappelijke noemer van de leden is dat zij allen hoog opgeleide (zorg-) professionals zijn.

Download het gehele artikel: FBZ-Arbeidsvoorwaarden2013-HR