FAQ tbv AVBZ

FAQ tbv AVBZ:

FAQ_overgang_umc’s_ABP_naar_PFZW_2013-07-08

 

Overgang UMC’s van ABP naar PFZW

Het gezamenlijke persbericht aan over de overgang van de umc’s van ABP naar PFZW. Het embargo is hiermee opgeheven.   20130709_DEF_Persbericht_Onderhandelaarsakkoord_LOAZ_ABP_en_PFZW_over_de_UMC’s

Aanmelden

Ben je werkzaam als Biomedisch Technoloog in de gezondheidszorg dan kan je je aanmelden als lid van BMTZ. Ook als je actief bent op het snijvlak van techniek, zorg en bedrijfskunde is het mogelijk om je aan te melden.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging BMTZ bestaat uit vijf Biomedisch Technologen. Naast deze bestuursleden zijn er veel leden actief bij de ontwikkeling van onze vereniging betrokken door participatie in commissies en werkgroepen. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen:

Voorzitter Wilco Kleine, Voorzitter @ BMTZ.nl

Secretaris, Edger Tiemens, Secretariaat @ BMTZ.nl

Penningmeester, Arjan Wachtmeester, Penningmeester @ BMTZ.nl

Interne zaken, Koen Snijders, Intern @ BMTZ.nl

Externe betrekkingen, Dirk Theunissen, Extern @ BMTZ.nl

Doel

De vereniging heeft de volgende (statutaire) doelstellingen:

  • de belangen te behartigen van biomedisch technologen in de zorg;
  • een platform te bieden voor het delen en vergaren van kennis omtrent biomedische technologie;
  • de toepassing van biomedische technologie in de zorg te optimaliseren.

BMTZ in 2010

De opleidingen tot Biomedisch Technoloog bestaan al enige tijd. In Enschede aan de Universiteit Twente startte de vijfjarige universitaire opleiding in 2001, aan de RUG in Groningen is in 2002 met een masteropleiding Biomedical Engineering gestart, in Eindhoven werd al in 1997 begonnen met een eerste lichting bachelorstudenten Biomedische technologie en ook aan de TU Delft wordt een mastertrack Biomedical Engineering aangeboden. Aan al deze instellingen is Biomedische Technologie dan ook niet meer weg te denken uit het opleidingenbestand.

In weinig Nederlandse ziekenhuizen was voor 2007 de functie van Biomedisch Technoloog bekend. Biomedisch Technologen die afstudeerden aan de universiteiten gingen veelal werken in onderzoeksinstellingen of bij fabrikanten in de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Sinds 2007 is daar langzaam verandering in gekomen. Meer Biomedisch Technologen behaalden hun masterdiploma op de universiteit en tegelijkertijd begonnen ook ziekenhuizen steeds meer de meerwaarde te zien van een Biomedisch Technoloog binnen hun zorginstelling. De eerste Biomedisch Technoloog vond zijn werk in Almelo in 2008 en er volgden vele ziekenhuizen zoals onder andere in Enschede, Amsterdam, Apeldoorn, Deventer en Winterswijk. Binnen zorginstellingen trof men steeds vaker een Biomedisch Technoloog aan als bruggenbouwer tussen de zorg, de techniek en het management en als klinisch ondersteunende specialist. De eerste Biomedisch Technologen die rond 2009 in verschillende ziekenhuizen werkzaam waren, zochten elkaar steeds vaker op en deelden onderling hun kennis en ervaringen. Wat informeel begon met een club leergierige en enthousiaste professionals die zelf allemaal binnen hun eigen zorginstelling invulling gaven aan hun gezamenlijke nieuwe beroep, leidde in 2010 tot de oprichting van de Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de zorg (BMTZ), door Koen Snijders, Edger Tiemens, Tim Bost, Dirk Theunissen en Wilco Kleine.

Veel Biomedisch Technologen werkten in een zelfstandige functie die nieuw was voor hun zorginstelling. Door een beroepsvereniging op te richten wilden zij hun instellingsoverstijgende samenwerking versterken en professionaliseren. Tevens was er steeds vaker de behoefte om als beroepsgroep met één stem naar buiten te spreken. Landelijk was (en is) de toepassing van medische technologie in de zorg een hot item en omdat de Biomedisch Technologen overtuigd waren van hun aanvulling op de bestaande orde, wilden zij ook vanuit hun (nieuwe) discipline graag onderdeel zijn van deze discussie. Ook hadden de oprichters van BMTZ de behoefte om hun nieuwe beroep landelijk meer te formaliseren, omdat hun beroep nog nieuw was voor de Nederlandse zorgorganisaties,. Er moest meer duidelijkheid en uniformiteit gaan ontstaan over het functieprofiel en bijvoorbeeld de organisatorische inbedding van de Biomedische Technoloog. Landelijk moest er daarnaast volgens de initiators meer bekendheid worden gecreëerd voor de nieuwe professional. Zorginstellingen zouden zich (meer) bewust moeten gaan worden van de voordelen en meerwaarde van een Biomedisch Technoloog voor hun organisatie. Het aantal Biomedisch Technologen in Nederland moest gaan groeien, wat natuurlijk aan de andere kant ook betekende dat de studenten Biomedical Engineering op de universiteiten zich meer bewust moesten worden van hun mogelijkheden binnen de zorg. Wanneer zij namelijk beter op de hoogte zouden zijn, dan zouden zij zich meer en beter kunnen richten op dit beroepsveld, en uiteindelijk kunnen voorzien in de toenemende vraag, zo was de gedachte.

Deze doelen die rechtstreeks uit de gezamenlijke behoeftes van de eerste Biomedisch Technologen zijn ontstaan, zijn nog steeds de kernthema’s van de beroepsvereniging. Inmiddels is de organisatie steeds verder geprofessionaliseerd, heeft de Biomedisch Technoloog haar plaats in het werkveld gevonden, participeert BMTZ als een van de initiatiefnemers in het landelijke medium MT Integraal, acteert de beroepsvereniging op landelijk niveau en maakt zij daar deel uit van de gevestigde orde. De beroepsvereniging groeit nog ieder jaar, in de ziekenhuizen is er steeds meer bekendheid en in 2014 is er gestart met een postmasteropleiding die door BMTZ is ontwikkeld. Deze tweejarige postmasteropleiding, die wordt gecombineerd met een werkplek in het ziekenhuis, ondersteunt Biomedisch Technologen met vakken, projecten en coaching in hun ontwikkeling tot een zelfstandige en instellingsbrede expert.

Nieuwsbrief augustus 2014

PDF versie: Nieuwsbrief_BMTZ_aug_2014

Gezocht!

Alweer bijna 4 jaar bestaat BMTZ en dus nog een jaartje en dan kunnen we ons eerste lustrum vieren. Er is veel gebeurd in een relatief kleine periode en we willen dit succes dan ook graag verlengen. We proberen de stempel van BMTZ op zoveel mogelijk publicaties te blijven drukken en proberen te participeren in werkgroepen die aansluiten bij het aandachtsgebied van BMTZ. Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder een bestuur. Sinds de oprichting hebben een aantal mensen zich hard ingezet om BMTZ tot een succes te maken en deze groep is op zoek naar uitbreiding en frisse blik. Ben jij geinteresseerd om mee te helpen BMTZ nog beter op de kaart te zetten of om voor de leden nog waardevollere bijeenkomsten te organiseren, laat je dan horen via intern@BMTZ.nl

Start postmasteropleiding

Het is bijna 1 september, dus de BMTZ postmasteropleiding staat op het punt om van start te gaan! Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld zijn de opleiders aangesteld en is de TU/e er klaar voor. Inmiddels kunnen we ook melden dat er drie (en misschien wel vier) enthousiaste BMTZ’ers staan te trappelen om deel te nemen. Op 2 september vind de kick-off bijeenkomst plaats, dus in de volgende nieuwsbrief zullen we jullie er nog meer over vertellen!

Rapport van het RIVM – Vaardigheidseisen veilig toepassen medische techniek

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie een rapport opgesteld waarin aanbevelingen worden gedaan op het gebied van vaardigheidseisen die aansluiten op de activiteiten van ziekenhuizen met betrekking tot medische technologie. De bevindingen van de werkgroep zijn ,samengevat, dat ziekenhuizen inzien dat veiligheid rondom medische techniek geborgd moet zijn, echter ziet de werkgroep ook dat de aanpak erg verschilt per instelling. Een uniforme werkwijze lijkt te ontbreken volgens de werkgroep. De werkgroep beveelt aan dat veilige toepassing een prominentere rol moet krijgen in het veiligheidsmanagementsysteem, ook geeft de werkgroep aan dat er meer multi-disciplinaire samenwerking moet zijn binnen instellingen. Daarnaast kunnen wetenschappelijke verenigingen een rol spelen in visitaties en de opvolging daarvan. Als laatste wordt vermeld dat gekeken moet worden of de ‘best-practices’ breder ingezet kunnen worden. Het volledige rapport is te lezen via deze link een tweede raport van het RIVM is tevens beschikbaar via deze link met als titel “ Risicovolle medische technologie en specifieke eisen aan bekwaamheid”. Wil je over deze publicatie in discussie, start een discussie op de linkedIn pagina, of stuur een email naar extern@BMTZ.nl

Aankondiging: Golfen met BMTZ op 27 september

Eén van de belangrijkste doelen van BMTZ is het verbinden van Biomedisch Technologen die op verschillende plaatsen in de Nederlandse gezondheidszorg werken. Voor Biomedisch Technologen, vaak in zelfstandige functies, is het erg waardevol om een netwerk op te bouwen van collega-Biomedisch Technologen uit andere zorginstellingen. Natuurlijk ontstaan al veel zinvolle contacten tijdens de periodieke scholingsbijeenkomsten die BMTZ organiseert, maar het lijkt ons ook leuk om eens een wat informelere netwerkbijeenkomst te organiseren! Het plan is om op 27 september om 13.00 uur met elkaar te gaan Pitch&Putten in Bussloo! We willen de middag een open karakter geven en iedereen de ruimte bieden om een collega en/of vriend mee te nemen die ook geïnteresseerd is in ons vakgebied. Ken je dus iemand die al in een soortgelijke functie werkt, of ken je iemand die misschien een baan als Biomedisch Technoloog in de zorg ambieert, neem hem of haar dan zeker mee! De activiteit duurt tot circa 17:00 uur en de kosten zijn 20 euro pp voor leden en introducés. (intern@BMTZ.nl)

Scholingsbijeenkomst 8 oktober

Kom jij in je werk een onderwerp tegen waar je graag meer over zou willen weten of over wil discussiëren? Geef het aan bij het bestuur. 8 oktober vindt er de eerstvolgende BMTZ themabijeenkomst plaats. De locatie en inhoud van het programma zullen nog worden toegezonden.(intern@BMTZ.nl)

Nieuwsbrief juli 2014

PDF-versie: Nieuwsbrief_BMTZ_jul_2014

Bijeenkomst “Implantaten de één is de ander niet”

Op woensdag 4 juni is een succesvolle bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het KIVI met als onderwerp Implantaten. Naast medische apparatuur zijn implantaten ook een speerpunt in het Convenant. In de bijeenkomst werd duidelijk wat je als ziekenhuis of juist als fabrikant verplicht bent te doen. Vooral track & trace kwam in meerdere presentaties naar voren en werd ondersteund door een praktijkvoorbeeld uit het Amstelland Ziekenhuis. (extern@bmtz.nl)

NVZ,NFU,V&VN Congres – Convenant Medische Technologie

5 juni jongstleden hebben de NVZ, NFU & V&VN een congres georganiseerd over de implementatie van het convenant medische technologie. Naast een presentatie van het NIVEL onderzoek t.a.v. Medische Technologie waar enkele leden aan mee hebben gewerkt heeft ook de IGZ de resultaten van het toezichtproject Convenant Medische Technologie uit 2013 gepresenteerd. Beide publicaties kunnen via onze website opgeroepen worden. De conclusie van de Inspectie was dat het convenant onvoldoende bestuurlijke aandacht kreeg, helaas kon de resulterende discussie en praktijkvoorbeelden hier geen oplossingen voor aandragen. Mocht jij in jouw ziekenhuis dit wel goed georganiseerd hebben, dan nodigen we je graag uit hier op een van de volgende bijeenkomsten iets over te vertellen. (Graag horen we van je op intern@bmtz.nl).

Postmaster opleiding – aanmeldingen komen binnen

In september gaat de eerste groep biomedisch technologen starten in de postmasteropleiding die BMTZ samen met de TUe heeft ontwikkeld. Zoals bekend hebben we deze postmasteropleiding opgezet om biomedisch technologen die op de universiteiten zijn opgeleid wat extra vaardigheden, kennis en ervaring te geven, waarmee ze vervolgens klaar zijn om zelfstandig binnen een ziekenhuis een rol als generalist op het gebied van medische technologie op te pakken. Tijdens de eerste jaargang van onze nieuwe postmasteropleiding zullen we vanuit BMTZ tevens gaan starten met een kwaliteitsregister voor biomedisch technologen in de zorg. De eindcriteria die we hebben opgesteld voor de postmasteropleiding zullen we tevens als norm gaan hanteren voor het verkrijgen van een registratie als biomedisch technoloog in de zorg. Hiermee wordt de postmasteropleiding een gecertificeerd traject tot een registratie als biomedisch technoloog in de zorg, maar geven we biomedisch technologen die op een andere manier hun ervaring hebben opgedaan tevens de mogelijkheid om zich te laten registreren in het kwaliteitsregister. Binnen de postmasteropleiding is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de opleiders. BMTZ heeft samen met de TU/e twee opleiders aangewezen die de biomedisch technologen van deze pilotgroep tijdens hun opleidingstraject actief zullen gaan coachen. Iedere kandidaat wordt gekoppeld aan één van de opleiders en zal daar dus ook veelvuldig contact mee gaan hebben. De opleiders begeleiden de kandidaten in het opstellen van hun opleidingsplan, stimuleren de kandidaten om de juiste vakken en projecten te doen tijdens het opleidingstraject en coachen de kandidaat in het uitoefenen van zijn/haar rol binnen het ziekenhuis. Opleiders worden zowel aangesteld aan de TU/e, als beoordeeld en vastgesteld door BMTZ. Met deze stap borgen wij de juiste coaching voor biomedisch technologen binnen de opleiding die een registratie in het kwaliteitsregister als een van hun doelen hebben. Wij zijn erg blij dat we jullie kunnen melden dat we voor de eerste groep Michaël Lansbergen en Maurice Janssen bereid hebben gevonden om de rol van opleider te vervullen. Michaël en Maurice zijn beiden ervaren professionals die ook zelf binnen hun eigen ziekenhuizen (respectievelijk ZGT en Orbis) de rol van coördinator medische technologie vervullen. We hebben er alle vertrouwen in dat zij de juiste begeleiding kunnen gaan bieden aan de kandidaten binnen de opleiding. Voor informatie en vragen voorzitter@bmtz.nl

Vacatures BMT!

Zoals in de header al te lezen was gaat het goed met de bekendheid van de BMT’er in Nederland. Dit uit zich nu in het aantal vacatures dat uit staat in de Nederlandse ziekenhuizen. Begin dit jaar waren er 2 vacatures in Winterswijk en Apeldoorn, nu worden er BMT’ers gevraagd in het Tergooi Ziekehuis, VieCurie en ook het Deventer Ziekenhuis. Neem eens een kijkje op de vacature pagina van de website. (secretariaat@bmtz.nl)

Werkstudent

Via Integrand komt regelmatig de vraag of BMTZ kan bemiddelen tussen een student die graag ervaring op wil doen in een ziekenhuis. Mocht je werk hebben voor een student als een stage of gewoon als (vakantie)werk laat het dan weten. (secretariaat@bmtz.nl)

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Naar aanleiding van de bezoeken die de inspectie heeft gedaan naar aanleiding van de controle op naleving van de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie is onderstaand rapport verschenen.

De conclusie is helder namelijk dat de invoering van het convenant nog niet overal is afgerond. De Inspectie geeft dan ook  aan dat er een nieuwe ronde van bezoeken op stapel staat om de bezochte of andere ziekenhuizen aan een nieuwe of 2e  controle te onderwerpen.

Wordt vervolgd dus.

Lees verder: Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Nieuwsbrief april 2014

De nieuwsbrief van 2014 staat nu ook online.

 

Lezen klik dan hier: Nieuwsbrief_BMTZ_apr_2014