MT-Integraal

BMTZ verzorgt samen met de beroepsverenigingen VZI, NVKF en WIBAZ een online magazine over medische technologie in de gezondheidszorg. MT-Integraal is hiermee een digitaal tijdschrift dat wordt uitgegeven door de belangrijkste verenigingen binnen de Nederlandse Gezondheidszorg, waarvan de leden zich professioneel bezighouden met Medische Technologie en Informatica in de breedste zin van het woord. Alle leden van de NVKF, VZI, WIBAZ en BMTZ, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen vrij inloggen op de site: http://www.mtintegraal.nl/

 

logo-mt-variant1transparant-kopie

 

 

 

 

Post-master

De basisopleiding voor een biomedisch technoloog in de zorg is de master Biomedical Engineering (academisch), aangevuld met een post-master opleiding. De beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) stelt de eindcriteria van deze opleiding vast, bewaakt de kwaliteit en draagt zorg voor accreditatie en registratie van biomedisch technologen in de zorg.

De post-master opleiding is een vervolgopleiding voor biomedisch technologen die de ambitie hebben om – op meer senior level – binnen een zorginstelling te werken als een ‘breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige’. Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medisch technologie. Daaropvolgend heeft VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie.

De tweejarige post-masteropleiding is een opleiding op basis van ‘learning on the job’. De biomedisch technoloog doet kennis op en leert vaardigheden aan uit een van de vier pijlers (organisatie, optimalisatie, sturing en systeem), om deze vervolgens in diverse projecten in de praktijk te brengen. Hierbij is de juiste attitude een belangrijke succesfactor.

Opzet post-master opleiding BMTZ

Opzet post-master opleiding BMTZ

Deze post-master opleiding kent verschillende specialisatie richtingen zoals:

  • Medische Technologie
  • Infrastructuur
  • Informatie Technologie
  • Logistiek

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) en de Universiteit Twente bieden enkele van deze post-master ontwerpersopleidingen (PDEng) aan. Voor meer informatie zie ook.

Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

BMTZ is onlangs gevraagd een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en Nederlandse Vereniging Voor Arbeidshygiëne (NVVA) bij te wonen om kennis te maken met elkaars verenigingen. Beide zijn grote beroepsverenigingen voor professionals op het gebied van veiligheid. De Vakgroep Veiligheidskundigen in de Zorg van de NVVK en de Contactgroep Gezondheidszorg van de NVVA werken structureel samen om ervaringen en kennis uit te wisselen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg voor patiënt, medewerker en bezoeker.

BMTZ heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gehouden waarin het vakgebied van de Biomedisch Technoloog nader is toegelicht en de doelstellingen van de vereniging BMTZ. Vervolgens willen we de mogelijkheden gaan verkennen om invulling te geven aan een vorm van samenwerking die kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Nederland en de medische techniek in het bijzonder. Deze bijeenkomst is heeft donderdag 7 juni plaats gevonden en BMTZ is van plan om bij een volgende bijeenkomst de NVVK/NVVA te vragen een presentatie voor onze leden te verzorgen.

Voor meer informatie of de gegeven presentatie kunt u zich richten tot het bestuur, of deze downloaden uit de ledensectie van de website.