Expertgroep medische technologie brengt adviesrapport uit aan minister van VWS: menselijk handelen grootste risico bij inzet technologie

De expertgroep medische technologie, aangesteld door het ministerie van VWS, heeft gekeken naar de vijf meest risicovolle toepassingen van medische technologie: actieve implantaten, in-vitro diagnostica, disposables en chirurgisch instrumentarium, elektromechanische hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie. Hierbij zijn alle betrokken veldpartijen, waaronder BMTZ, gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren. Een belangrijke constatering is dat een groot deel van de gevonden risico’s niet zozeer door de technologie zelf wordt veroorzaakt, maar voortvloeit uit onzorgvuldigheden in het gebruik of de toepassing van de techniek. Ook blijkt dat volledigheid, transparantie en toegankelijkheid van de informatie over incidenten te wensen overlaat. De expertgroep pleit voor het aanstellen van een coördinator medische technologie in zorginstellingen. Deze coördinator fungeert als verbindende factor tussen de verschillende betrokken partijen bij de investering, introductie en toepassing van medische technologie. Het volledige rapport is hier te vinden.