Nieuws

2015 06 11: Uitnodiging Themaconferetie Medische Technologie, NFU en NVZ

Zoals al eerder aangekondigd wordt op 11 juni een themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie georganiseerd door de NFU en NVZ.

De officiele uitnodiging vind je nu onder dit bericht!

Doel: Het geven van praktische handvatten en tools voor een betere toepassing van het convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis.

Datum: 11 juni 2015 vanaf 12.00 uur
Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht

 

Zie voor meer informatie en het programma het volgende document:

 

Uitnodiging Themaconferentie Medische Technologie 11 juni 2015

 

 

 

 


2015 06 11; Vooraankondiging Themaconferentie ‘Veilige toepassing van medische technologie’ 11 juni

Vooraankondiging Themaconferentie ‘Veilige toepassing van medische technologie’

Op 11 juni as. organiseren de NVZ en NFU voor de tweede maal een themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie.

De gezondheidszorg is in toenemende mate afhankelijk van medische technologie. Om de veiligheid te vergroten is eind 2011 het “Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” gepubliceerd, waarin de procedures met betrekking tot aanschaf, gebruik, onderhoud en afvoer van medische hulpmiddelen worden genoemd. Door bij aanschaf of toepassing van medische technologie aandacht te hebben voor patiëntveiligheid kan de (potentieel vermijdbare) schade verminderen. Ook inbedding van deze procedures in het kwaliteits- en veiligheidssysteem is een vereiste.

De IGZ hanteert het convenant als veldnorm en toetst sinds 2013 de ziekenhuizen op naleving van de in het convenant beschreven eisen.

Tijdens de themaconferentie worden, naast meer informatie over het onderwerp en nieuwe ontwikkelingen, praktische handvatten en tools geboden voor een betere toepassing en inbedding van het convenant. Na een plenaire start zullen verschillende deelsessies worden gehouden.

Reserveer de datum alvast in uw agenda. De conferentie is op 11 juni in het Muntgebouw te Utrecht en start om 12 uur met een lunch. Een volledig programma ontvangt u binnenkort

 

Vooraankondiging Themaconferentie Medische Technologie

 

Uitnodiging Themaconferentie Medische Technologie 11 juni 2015


Nieuwsbrief december 2014

PDF formaat:  Nieuwsbrief_BMTZ_dec_2014

Vacatures

Op de website (www.bmtz.nl) vermelden we regelmatig nieuwe vacatures. De functie voor Biomedisch Technoloog wordt steeds vaker gevraagd en dus komen er steeds meer vacatures. Mocht je mensen in je kennissenkring hebben die mogelijk interesse hebben voor een baan in het ziekenhuis als biomedisch technoloog (of natuurlijk als je zelf interesse hebt) aarzel dan niet om ze van deze vacatures op de hoogte te brengen.

Bijeenkomst 8 oktober

Op 8 oktober vond er een BMTZ nascholing plaats met als onderwerp ‘systeembenadering in de zorg’. Locatie was dit een keer een bruin café in het ziekenhuis (!), een plek waar het BovenIJ ziekenhuis trots op kan zijn. Na de opening van de avond door gastheer Arjan Wachtmeester, deelde Rolf Jan den Adel, kwaliteitsingenieur in het ziekenhuis, zijn ervaringen op het gebied van systeembenadering in het ziekenhuis. Vervolgens vertelde Ward Cottaar, hoogleraar aan de TUE en directeur van SMPE/e hoe hij zijn ervaring bij Philips kan gebruiken om oplossingen te ontwerpen voor de zorg. De geslaagde avond werd afgesloten met een levendige discussie.

Prestatie indicatoren NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een werkgroep Medische Technologie. BMTZ is bij deze werkgroep aangehaakt samen met enkele andere beroeps- (NVKF/VZI) en belangenverenigingen (NVZ/NFU). Eén van de actuele agendapunten is het opstellen van prestatie indicatoren over de veilige toepassing van medische technologie. Met als doelstelling dat deze door de NVZ/NFU op de lijst van verplichte prestatie indicatoren komen. BMTZ is een groot voorstander van het opstellen van prestatie indicatoren voor de kwaliteitsborging rond (het gebruik van) medische hulpmiddelen in de ziekenhuizen. Prestatie indicatoren vormen immers een krachtig middel om de prestaties van ziekenhuizen transparant te maken en kunnen hiermee extra aandacht in de ziekenhuizen afdwingen voor specifieke punten binnen ons thema. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen, wil je graag meedenken neem dan contact op met Dirk (extern@bmtz.nl ).

Met BMTZ naar een internationaal congres?

21 t/m 24 april 2015 vindt in Londen het ‘ 20th Annual International Forum on Quality & Safety in Healthcare’ plaats. Dit is een van de meest toonaangevende congressen op gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Bij enkele BMTZ-leden is het idee ontstaan om een gezamenlijke trip te organiseren naar dit congres georganiseerd door het institute for healthcare improvement (IHI). Belangstelling om ook mee te gaan? Laat het weten! Voor meer informatie: http://internationalforum.bmj.com/

BMTZ vertegenwoordigen in een werkgroep?

Bij het BMTZ bestuur komen regelmatig vragen binnen vanuit beroepsverenigingen, instanties of koepelorganisaties, voor het leveren van een vertegenwoordiger in een werkgroep. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan de werkgroep ‘ stille alarmering’ waarin veldpartijen, samen met industrie en toezichthouder zoeken naar oplossingen. Momenteel ligt er een vraag voor een vertegenwoordiger in een nieuwe werkgroep die zich gaat buigen over de klinische risico’s bij gebruik van track en trace (RFID). Iemand interesse in dit onderwerp of een andere keer als er een mogelijkheid voorbij komt? (bestuur@bmtz.nl)

Promotie; Complexiteit de baas

Op 17 november 2014 jongstleden zijn Rolf Jan den Adel (opleidingsconsilium BMTZ) en Michaël Lansbergen (opleider BMTZ) gepromoveerd met hun proefschrift ‘Complexiteit de Baas?! Zorgtechnologie is Mensenwerk’. Het proefschrift hoort bij een duopromotie en het gaat om een proefontwerp: er is daadwerkelijk een oplossing ontworpen en ingevoerd in de praktijk. Beide zijn uitzonderlijk en maken dit proefschrift extra bijzonder. Michaël en Rolf Jan beschrijven een oplossing voor het borgen van kwaliteit van zorgtechnologie in de Nederlandse ziekenhuizen. Uniek is dat de methode inhoudelijke, procesmatige en gedragsmatige aspecten combineert. De aard van hun werkzaamheden en onderzoek sluit naadloos aan bij het beroepsprofiel van de biomedisch technoloog, beide maken zich dan ook hard voor onze beroepsgroep. Namens BMTZ hebben enkele leden beiden een leuk presentje aangeboden dat symbool stond voor hun werk. Meer weten? Lees de samenvatting.

Visie bijeenkomst BMTZ

Het bestuur heeft samen met twee leden gesproken over de visie voor BMTZ voor de komende jaren. We hebben de dag afgesloten met het benoemen van speerpunten, welke we momenteel aan het uitwerken zijn in een kort visiedocument. De conclusies zullen gepresenteerd worden in het volgende jaarplan, maar ook komen deze naar voren in de heroverweging van de bestuursstructuur. De zittingstermijnen van de huidige bestuursleden en de ontwikkeling die de vereniging in de afgelopen jaren geeft aanleiding voor de heroverweging van de organisatiestructuur en het besturingsmodel. Het voorstel is dan ook om een breder bestuur in te richten, waar de speerpunten duidelijker belegd zijn. Interesse in het bestuur? Vier van de vijf huidige bestuursleden stellen zich herkiesbaar, maar dat geeft voldoende ruimte voor vernieuwing binnen het bestuur!

AVBZ

Nachtelijk avontuur Cao Ziekenhuizen leidt tot uiteindelijk tot onbevredigend resultaat. De werknemersvertegenwoordigers zijn zwaar teleurgesteld: na een nacht doorhalen om verbetering te bereiken voor 190.000 werknemers in de ziekenhuizen hebben de werkgevers het overleg opgeschort. Lees het volledige bericht op http://www.bmtz.nl/806/

Secretariaat BMTZ

Ter controle van de administratie zou ik graag van iedereen even de actuele contactgegevens ontvangen. Een mailtje met je emailadres (prive en werk en welke voor communicatie met BMTZ gebruikt moet worden), telefoonnummer (werk en prive) en postadres (werk en prive). Een update over je huidige werkgever is ook handig om te vermelden. Alvast dank!


 


Biomedical Engineering Congres, januari 2015

Eind januari is er een nationaal Biomedical Engineering congres georganiseerd. Ditmaal niet specifiek op de zorg of ziekenhuizen gericht maar voor alle onderzoeksrichtingen en toepassingen van BME.
Voor meer informatie kijk op: http://www.bme2015.nl/
De locatie is: Egmond aan Zee
Datum: 22 & 23 januari 2015
Mocht je gaan, neem dan ook even contact op met een van de bestuursleden. Er wordt namelijk een bijeenkomst georganiseerd speciaal voor alle BME beroepsverenigingen. Als je interesse hebt om samen met een van de bestuursleden daar aan te sluiten ben je van harte welkom.
Iedereen een goed uiteinde gewenst en een mooi 2015.
Met vriendelijke groet,
het BMTZ bestuur
Samenvatting van de organisatie:
In 2015 we celebrate our first lustrum, it is our fifth meeting! The great enthusiasm of fellow researchers shown in Biomedical Engineering to exchange ideas and pass frontiers in this multidisciplinary field is still going strong! The 5th meeting also aims to build bridges between research fields, and open new areas of research. We invite researchers to share their ongoing research with all of their colleagues in the Netherlands (and abroad).
The conference is particularly aimed at BioMedical researchers working in the Netherlands, although researchers from abroad are welcome as well.


Orde van Medisch Specialisten publiceert leidraad nieuwe interventies

Op 20 november 2014 heeft de landelijke Orde van Medisch Specialisten haar leidraad gepubliceerd voor introductie van nieuwe interventies in de zorg. Dit document, dat is opgesteld vanuit een breed spectrum aan medische disciplines, dient als slotstuk van een drieluik over medische technologie.

Het doel dat de Orde met deze leidraad heeft, is om te zorgen dat het voor medisch specialisten een automatisme wordt om bij elke vernieuwing:

  • gestructureerd de mogelijke risico’s in kaart te brengen,
  • de introductie van de nieuwe interventie in de klinische praktijk veilig te organiseren,
  • de (effecten van de) vernieuwing te monitoren en te evalueren.

BMTZ is erg enthousiast dat de Orde van Medisch Specialisten met deze leidraad het belang van een gestructureerde aanpak van risicomanagement bij de introductie van nieuwe interventies sterk onderstreept.

Biomedisch Technologen zullen Medisch Specialisten ondersteunen om binnen hun ziekenhuizen invulling te geven aan deze leidraad. Biomedisch Technologen kunnen het proces inrichten, adviseren over nieuwe interventies en kunnen verantwoordelijkheden nemen, zeker wanneer het gaat om technologische vernieuwingen.
Samen met de medisch specialisten werkt BMTZ graag aan een veilige en effectieve (toepassing) van medische technologie in Nederland!

Zie voor communicatie vanuit de voorzitter van de werkgroep:
Open link

Zie voor communicatie vanuit de orde:
Open website van de orde


Werkgroep stille alarmering presenteert 11 december op Topics in Intensive Care congres

De koepel werkroep “Stille alarmering” is tijdens de Topics in IC 2014 met een poster sessie over dit “geluid makende onderwerp” aanwezig. We nodigen u allen graag uit om samen met werkgroepleden de  verbinding ten behoeve van het vinden van oplossingsrichtingen te zoeken. Voor meer informatie:

 

“http://www.topicsinic.nl/”

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Naar aanleiding van de bezoeken die de inspectie heeft gedaan naar aanleiding van de controle op naleving van de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie is onderstaand rapport verschenen.

De conclusie is helder namelijk dat de invoering van het convenant nog niet overal is afgerond. De Inspectie geeft dan ook  aan dat er een nieuwe ronde van bezoeken op stapel staat om de bezochte of andere ziekenhuizen aan een nieuwe of 2e  controle te onderwerpen.

Wordt vervolgd dus.

Lees verder: Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen


Nieuwsbrief april 2014

De nieuwsbrief van 2014 staat nu ook online.

 

Lezen klik dan hier: Nieuwsbrief_BMTZ_apr_2014


Specialisten nemen verantwoordelijkheid voor veilig gebruik van apparatuur

Medisch specialisten zijn voor een veilige uitoefening van hun vak in toenemende mate afhankelijk van goed functionerende medische apparatuur. Een verantwoorde aanschaf, implementatie en gebruik van medische apparatuur is daarom cruciaal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. De leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ helpt specialisten en instellingen om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit sluit aan bij het onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert naar het gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen.

lees verder


Omgang met complexe medische technologie nog niet uniform

Het RIVM heeft in opdracht van IGZ en VWS onderzoek gedaan naar de borging van het veilige gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen. Het gebruik van deze medische technologie in de zorg neemt toe. Steeds vaker worden bijvoorbeeld operatierobots ingezet en kunnen hartkleppen via de lies worden geïmplanteerd. Er is echter nog geen uniforme aanpak voor de borging in de verschillende ziekenhuizen en binnen de verschillende beroepsgroepen.

lees verder


« Newer EntriesOlder Entries »