Nieuws

Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis

Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis
Ziekenhuizen maken steeds meer werk van de veilige toepassing van medische technologie. Maar vaak zijn dit initiatieven van afdelingen, die kunnen stranden op knelpunten of lacunes in de samenwerking met andere afdelingen. Veilige toepassing van medische technologie vereist een ziekenhuisbrede inspanning.

Lees verder

 


Onderhandelingen cao umc afgebroken

Update Nieuwsbericht: Nieuwsbericht onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra en AHG 2011-2013.

 

Onderhandelingen cao umc afgebroken Abvakabo FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV Publieke Zaak zijn geschokt en verbijsterd over de opstelling van de NFU bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao umc. De bonden hebben op 10 juni een aantal stappen gezet richting de werkgever om te komen tot een evenwichtig pakket arbeidsvoorwaarden. In ruil daarvoor wilden de bonden een salarisstijging die recht doet aan de positie van de werknemers binnen de umc’s, per 1 april 2013. Dat was immers de datum dat de cao afliep. De NFU bood op 10 juni 0,75% per 1 oktober 2013 en 1% per 1 oktober 2014. Op 12 juni wilde de NFU geen enkele stap richting de inzet van de bonden doen en wilde het loonbod dat 10 juni was gedaan, niet verhogen. Dat vinden wij geen onderhandelen. Dat is alleen maar nemen, en niet geven. Daarom zijn de bonden direct opgestapt toen de NFU aangaf het loonbod niet te verhogen.

Brigitte Sprokholt en Maaike Langerak, onderhandelaars AC/FBZ

Elise Merlijn en Wilma Peters, onderhandelaars Abvakabo FNV

Aaldert Mellema en Janny van den Doel, onderhandelaars CNV Publieke Zaak

Dick Hamaker en Rolf de Wilde, onderhandelaars CMHF


Onderhandelingen cao umc afgebroken

Update Nieuwsbericht: Nieuwsbericht onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra en AHG 2011-2013.

 

Onderhandelingen cao umc afgebroken Abvakabo FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV Publieke Zaak zijn geschokt en verbijsterd over de opstelling van de NFU bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao umc. De bonden hebben op 10 juni een aantal stappen gezet richting de werkgever om te komen tot een evenwichtig pakket arbeidsvoorwaarden. In ruil daarvoor wilden de bonden een salarisstijging die recht doet aan de positie van de werknemers binnen de umc’s, per 1 april 2013. Dat was immers de datum dat de cao afliep. De NFU bood op 10 juni 0,75% per 1 oktober 2013 en 1% per 1 oktober 2014. Op 12 juni wilde de NFU geen enkele stap richting de inzet van de bonden doen en wilde het loonbod dat 10 juni was gedaan, niet verhogen. Dat vinden wij geen onderhandelen. Dat is alleen maar nemen, en niet geven. Daarom zijn de bonden direct opgestapt toen de NFU aangaf het loonbod niet te verhogen.

Brigitte Sprokholt en Maaike Langerak, onderhandelaars AC/FBZ

Elise Merlijn en Wilma Peters, onderhandelaars Abvakabo FNV

Aaldert Mellema en Janny van den Doel, onderhandelaars CNV Publieke Zaak

Dick Hamaker en Rolf de Wilde, onderhandelaars CMHF


FBZ tegen nullijn in de zorg

Een van de kabinetsmaatregelen om het begrotingstekort terug te dringen, is het hanteren van de nullijn in de zorg. Voor de FBZ is deze maatregel onacceptabel.

 

Het kabinet gaat in 2014 zo’n 4,5 miljard euro extra bezuinigen. Een deel van dit bedrag wil het kabinet halen uit de zorg, door in deze sector gedurende twee tot drie jaar de nullijn te hanteren. Dit moet een bedrag van 1 miljard euro opleveren.

OVA-convenant

Sinds 1999 geldt in de zorgsector het zogeheten OVA-convenant (bijdrage Overheid in de Arbeidskostenontwikkeling). In het convenant is de vrijheid van onderhandelen van werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de FBZ, vastgelegd. Ook is in het OVA-convenant opgenomen hoe de personele kosten in de tarieven door de overheid jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van CPB-ramingen.

Mede door dit convenant is het kabinet juridisch niet in de positie een nullijn in de zorg af te dwingen.

 

Cao-overleg wordt lege huls

Los van het OVA-convenant betekent het hanteren van de nullijn dat het kabinet hiermee de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers volkomen uitholt. Over 0% inkomensstijging valt simpelweg niet te onderhandelen. Dat heeft de FBZ ook al aangegeven in haar reactie op het regeerakkoord. De FBZ beseft dat bezuinigingen in de zorg onvermijdelijk zijn, maar is zeer kritisch over de manier waarop er bezuinigd wordt. Het bevriezen van de lonen in de zorg betekent nog een extra aanslag op het besteedbaar inkomen, zeker omdat de inflatie wel blijft stijgen. Wat dus in feite een inkomensachteruitgang betekent. Voor de FBZ, die zich al vele jaren inzet voor een fatsoenlijke inkomensontwikkeling voor professionals in de zorg, zijn de plannen van het kabinet dan ook onacceptabel.

 

 

Utrecht, 11 maart 2013

Download origineel: fbz tegen nullijn in de zorg.11 maart 2013


Taakprofiel coordinator medische technologie

Ziekenhuizen kunnen het gebruik van apparatuur, instrumenten en disposables veiliger maken door de interne samenwerking te verbeteren. Nu werken diverse functionarissen nog te veel langs elkaar heen. Een coordinator Medische Technologie aan het hoofd van een technologiecommissie kan daar een einde aan maken. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in het ‘Rapport taakprofiel coordinator medische technologie 2012‘, in opdracht van het ministerie van VWS. Het taakprofiel is een vervolg op het rapport ‘Medische technologie at risk’ van de expert groep medische technologie (2011), waarin geadviseerd wordt per ziekenhuis een coordinator medische technologie aan te stellen.


Succesvolle BMTZ sessie op KIVI NIRIA jaarcongres

De sessie “Veilige en effectieve toepassing van medische technologie in het ziekenhuis”, onderdeel van het KIVI NIRIA jaarcongres met als thema Zorg en Techniek, was een groot succes.  De vier sprekers konden rekenen op veel zinvolle en interessante discussie vanuit de bomvolle zaal. Impressie van het congres is te vinden op site van KIVI NIRIA.

De beroepsvereniging voor biomedisch technologen (BMTZ) nam de toehoorders mee naar de wereld van het veilig en effectief toepassen van medische technologie in het ziekenhuis. Het recent verschenen convenant medische technologie dient als leidraad voor ziekenhuizen en bezorgt de verantwoordelijken de nodige uitdagingen zoals de implementatie van een veiligheidscultuur, de samenwerking tussen verschillende disciplines en het gat tussen fabrikanten en de praktijk. Deze uitdagingen werden in korte presentaties belicht door een deskundige richtlijnen/wetgeving medische technologie, een technisch IC-verpleegkundige, een intensivist (IC-arts) en een biomedisch technoloog. Helder werd dat introductie van risicomanagement rond medische technologie zorgt voor veiligere en effectievere inzet, en dus: innovatie!

Sprekers:
– Sessievoorzitter, ir. Koen J. Snijders, biomedisch technoloog, lid bestuur Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg
– ir. René Drost, adviseur medische technologie, Namco: “Veilige toepassing van medische technologie’
– Theo W. Fiks, technisch IC-verpleegkundige, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn: ‘Medische technologie op de Intensive care’
– drs. Peter J. Bijlstra, intensivist, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg: ‘Ervaring vanuit de praktijk’
– ir. Wilco M. Kleine, biomedisch technoloog, Streekziekenhuis Koningin Beatrix: ‘Risicomanagement & innovatie van medische technologie gaan hand in hand


Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

BMTZ is onlangs gevraagd een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en Nederlandse Vereniging Voor Arbeidshygiëne (NVVA) bij te wonen om kennis te maken met elkaars verenigingen. Beide zijn grote beroepsverenigingen voor professionals op het gebied van veiligheid. De Vakgroep Veiligheidskundigen in de Zorg van de NVVK en de Contactgroep Gezondheidszorg van de NVVA werken structureel samen om ervaringen en kennis uit te wisselen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg voor patiënt, medewerker en bezoeker.

BMTZ heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gehouden waarin het vakgebied van de Biomedisch Technoloog nader is toegelicht en de doelstellingen van de vereniging BMTZ. Vervolgens willen we de mogelijkheden gaan verkennen om invulling te geven aan een vorm van samenwerking die kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Nederland en de medische techniek in het bijzonder. Deze bijeenkomst is heeft donderdag 7 juni plaats gevonden en BMTZ is van plan om bij een volgende bijeenkomst de NVVK/NVVA te vragen een presentatie voor onze leden te verzorgen.

Voor meer informatie of de gegeven presentatie kunt u zich richten tot het bestuur, of deze downloaden uit de ledensectie van de website.


Nieuwe website online

Nog op de valreep in mei is de nieuwe website van BMTZ gelanceerd! De oude website was al een tijdje aan een update toe en deze kunnen we nu dus presenteren! Wij zullen de site gebruiken om informatie over BMTZ en het werkveld van de BMT’er te geven. Verder zullen t.z.t. publicaties en dergelijke online komen. Als er in de toekomst vernieuwingen of bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden zullen wij Twitter en deze site een update geven.


Convenant "veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis"

NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN) willen met deze gezamenlijke afspraken hun verantwoordelijkheid nemen voor bevordering van de veiligheid van medische technologie. Het convenant is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen uit het veld, waaronder BMTZ. De IGZ zal erop toezien dat gemaakte afspraken in het convenant ook worden nagekomen. Klik hier voor de volledige versie.


Expertgroep medische technologie brengt adviesrapport uit aan minister van VWS: menselijk handelen grootste risico bij inzet technologie

De expertgroep medische technologie, aangesteld door het ministerie van VWS, heeft gekeken naar de vijf meest risicovolle toepassingen van medische technologie: actieve implantaten, in-vitro diagnostica, disposables en chirurgisch instrumentarium, elektromechanische hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie. Hierbij zijn alle betrokken veldpartijen, waaronder BMTZ, gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren. Een belangrijke constatering is dat een groot deel van de gevonden risico’s niet zozeer door de technologie zelf wordt veroorzaakt, maar voortvloeit uit onzorgvuldigheden in het gebruik of de toepassing van de techniek. Ook blijkt dat volledigheid, transparantie en toegankelijkheid van de informatie over incidenten te wensen overlaat. De expertgroep pleit voor het aanstellen van een coördinator medische technologie in zorginstellingen. Deze coördinator fungeert als verbindende factor tussen de verschillende betrokken partijen bij de investering, introductie en toepassing van medische technologie. Het volledige rapport is hier te vinden.


« Newer EntriesOlder Entries »